روانکاوی؛ از فروید تا لکان

سورئالیست‌ها چگونه بر روانکاوی تأثیر گذاشتند؟ اواخر قرن بیستم و همزمان با سال‌های آخر عمر فروید بود که روانکاوی از مسیر سورئالیسم سر از فرانسه درآورد. «کانال ادبی» که روانکاوی…
ادامه مطلب
مفهوم نوجوانی و متعاقبا بحران نوجوانی، صرفاً یک مرحله طبیعی از زندگی نیست بلکه ساختاری متاثر از گفتمان، سیاست و ساختارهای اجتماعی در هر عصر و زمانه است و بر خلاف دوران کودکی، براساس انتظارات و هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد

بحران نوجوانی از منظر روانکاوی

چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی (دارنده مجوز ISC وزارت علوم)
چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان

تاریخ شروع : ۲۸.

ادامه مطلب
هویت جنسی

هویت جنسی؛ بهنجار یا نابهنجار؟!

دکتر نادیا صبوری «هترونورماتیویتی [1]» به این فرض یا باور اجتماعی اشاره دارد که دگرجنسگرایی، هنجار یا گرایش جنسی پیشفرض است و روابط و رفتارها باید از هنجارهای دگرجنسگرا تبعیت…
ادامه مطلب
تازیانه زبان بر بدن

تازیانه زبان بر بدن

دکتر نادیا صبوری جنسیت بیولوژیکی، بدن و ساحت جنسی (زنانگی و مردانگی) دو مقوله متفاوت هستند که تنها وقتی می‌توان آن را درک کرد که بعد ناخودآگاه را بدون نادیده…
ادامه مطلب
فهرست